Véronique Karine Simon Nielsen

Forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Dept. kulturarv og samfunn.

Véronique er arkitekt og landskapsforsker med Ph.d. i landskapsarkitektur fra NMBU. Hennes hovedinteresser er temaer knyttet til kulturarv og landskapsverdier i sensitive miljøer og rurale områder, natur-kultur baserte praksiser og kreativ metodikk for medvirkning og deltakelse. Hun er involvert i flere nasjonale og EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter.